آنچه که خدای متعال روز قیامت از ما سوال می‌کند از عملکرد ماست، برای اجرای عدالت که تلاش تمام ادیان‌هاست چه کرده ایم؟ آنچه که در گفتارهایمان بیان می‌کنیم با اعمال ما متفاوت است.