لمس بیماران زن به‌عناوین‌مختلف یا مشاهده مو، بدن یا حالت فیزیکی زنان برای مجموعه‌های پزشکی به اتفاقی عادی تبدیل‌شده است که متأسفانه مخالفت و ناراحتی بیماران و زنان را در پی دارد اما به دلیل حیا و رأفت زنان غالباً این موضوع برخورد نمی‌شود و لذا کارکنان مرد به‌صورت سهوی یا عمدی شئون الهی را زیر پا ...