در پی تلاش های  دست اندر کاران انتخاباتی استان  نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در ارومیه گردآوری و در حال تجمیع سازی است .