یک بار هم نشست خبری در حال برگزاری بود در حالی که با عجله می نشستم صندلی چرخ دار به عقب سُـر خورد و آنچه نباید می شد شد انقدر خجالت کشیدم دلم میخاست تا آخر جلسه همون زیر میز بشینم همه که رفتند بلند شم برم!