پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی یک پژوهشگاه دولتی است و در سال ۱۳۸۳ تاسیس شده است. باید دید این پژوهشکده در کنار ۱۸ تای دیگر چه می کند !