نماینده، ولی فقیه در آذربایجان‌غربی گفت: پیاده‌روی اربعین، با حضور میلیون ها زائر و عاشق حضرت امام حسین (ع) از جای جای جهان معجزه ای عظیم از سوی خداوند برای احیای نام حسین (ع) و بازانعکاس فلسفله قیام عاشورا در عصر حاضر است.