عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: انرژی‌ای که انقلاب ایجاد کرده است نه تنها کفابت ایران و جهان اسلام، بلکه کفایت جهان را می‌کند. در جهان وقتی پیام توحیدی و عدالت‌خواهی انقلاب و امام را میشنوند به احترامش بلند میشوند. انقلاب ۵۷ بزرگترین اتفاق تاریخ بشریت است.