امام جمعه پیرانشهر حمایت از مظلوم و ایستادگی در برابر ظالم را پیام جهانی همایش میلیونی اربعین عنوان کرد و گفت: این همایش نشان می‌دهد که نه تنها مسلمانان بلکه غیرمسلمانان نیز بر حقانیت قیام امام حسین (ع) باور دارند و رمز رهایی از چنگال ستمگران را الگو قرار دادن راه ایشان به شمار می‌آورند.