شهرهای مختلف آذربایجان غربی از چند روز پش در پیشوازی از ماه محرم سیاه پوش شده است.