دریاچه ارومیه وقتی از آغاز امسال حالش خوب است و هزاران نفر گردشگر را جذب امواج خروشان خودساخته یعنی یک ظرفیت بسیار سودمند گردشگری در شمال غرب ایران ریشه دوانده که باید تلنگری برای مسئولان باشد تا به آن توسعه دهند اما امسال هیچ کار عملیاتی انجام نشد.