صحبت های محمد مهدی شهریاری در بین دانشجویان اهل استان در تهران و در روز دانشجو همراه با حواشی زیادی بود ، در این بین یکی از دانشجویان حاضر در جلسه روایت خود را از صحبت های استاندار برای ما ارسال کرده است .