مسابقات گلبال نابینایان و کم بینایان کشور در ارومیه آعاز شد.